Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


Οδηγίες για τις εγγραφές νηπίων και προνηπίων που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια των συστεγαζόμενων 43ου & 135ου Νηπιαγωγείων Αθηνών για το Σχολικό έτος 2020 - 2021.

43ο & 135ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από   15 έως 30 Μαΐου 2020.
Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και  τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί  αυτά τα έτη, εφόσον η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
·         Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
·         Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των  ενηλίκων συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα .
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Β.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)
β) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας,
γ) Βεβαίωση Φοίτησης άλλου τέκνου από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

 

δ) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής. (βλ. παρακάτω: Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)


ε) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.


Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1.  Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
2.  Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:
Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

1.    Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
2.    Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
96ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
43Ο & 135Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση: Φωτομάρα 60 & Λυσιμαχίας 17, 117 45 Ν. ΚόσμοςΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΙ
1. Αγκύλης
53-Τέλος         &    64-Τέλος
2. Αμβροσίου Φραντζή
1-53-56
3. Αμεινοκλέους
Ολόκληρη
4. Αντισθένους
Ολόκληρη
5. Αργέντη
Ολόκληρη
6. Αρχιλόχου
Ολόκληρη
7. Βρύγου
Ολόκληρη
8. Δέσπως Σέχου
1-2 & 12-15
9. Ευστρατίου Πίσσα
1-77(από Καλλιρρόης-Ιππονάκτου)
10. Ηρακλέους
2-40
11. Θαρύπου
Ολόκληρη
12. Θεοδωρίτου Βρεσθένης
29-Τέλος
13. Θεοδώρου Γεωμέτρου
29-44
14. Ιππόνακτος
4-54 & 36-37 και εξής
15. Ιππάρχου
68-
16. Ιππονίκου
Ολόκληρη
17. Καζαντζή
Ολόκληρη
18. Καλλιρρόης
53-89
19. Κάλκων
Ολόκληρη
20. Κακλαμάνου
Ολόκληρη
21. Κλαδά
21-48
22. Κασομούλη
1-29
23. Κλεμανσώ
1-4
24. Κλεοβούλου
Ολόκληρη
25. Κορομηλά
Ολόκληρη
26. Λασσάνη
Ολόκληρη
27. Λαχούρη
Ολόκληρη
28. Λυσιμαχίας
1-62
29. Μανδροκλέους
Ολόκληρη
30. Μάουερ
Ολόκληρη
31. Μάρκου Μπότσαρη
Ολόκληρη
32. Μουραίυ
Ολόκληρη
33. Μυκονίου
Ολόκληρη
34. Μύσωνος
1-40
35. Παντοπούλου
Ολόκληρη
36. Σαρκοδίνου
1-10
37. Στάνχωπ
Ολόκληρη
38. Συγγρού
-79 (οδός Αρμενίας ΟΧΙ)
39. Σωστράτους
Ολόκληρη
40. Φρειδερίκου Σμιθ
1-10
41. Φωτομάρα
30-95
42. Χατζημιχάλη
Ολόκληρη
43. Χατζηπέτρου
Ολόκληρη
44. Χριστιανουπόλεως
Ολόκληρη

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο σχολείο  και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών τα Νηπιαγωγεία μας θα είναι ανοικτά καθημερινά,
από την Παρασκευή 15/5/2020 έως την Παρασκευή 29/5/2020 
και ώρες: 09:00-11:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-9211919
210-9218784

***Παρακαλείσθε να προσέρχεστε με μάσκα και χωρίς τα παιδιά***
 για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων  αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου